Heidal IL på Facebook

Siste fra sel kommune

Vedtekter

Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag.
Klubbfargene er rødt, hvitt og blått.

§1 FORMÅL

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 ORGANISASJON

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oppland Idrettskrets.
Laget er medlem av de (t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Laget hører hjemme i Sel kommune, og er medlem av idrettsråd i kommunen.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§ 3 MEDLEMMER

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Støttemedlemskap gir ikke rett til å delta på aktiviteter i idrettslagets regi.
Ved gjennomføring av dugnader i regi av idrettslaget, kan idrettslaget innkalle foresatte til yngre medlemmer når det er nødvendig for gjennomføring av dugnaden. Dugnadslisten skal da inneholde foresattes navn.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemskontingenten fastsettes for familiemedlemsskap, enkeltmedlem barn, enkeltmedlem voksen og for støttemedlemskap. Familiemedlemsskap gjelder for voksne/foresatte og barn til og med fylte 18 år i samme husstand.
Voksen enkeltmedlemsskap fra fylte 15 år.
Andre avgifter/ egenandeler kan kreves for deltagelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/ utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte o overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget.

§ 6 GODTGJØRELSE OG KOMPENSASJON TIL IDRETTSLAGETS TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER.

1. Leder, nestleder og kasserer i Heidal IL skal årlig motta kr 5000 hver i godtgjøring for utførelsen av sine verv.
2. Andre styremedlemmer av Heidal Il skal årlig motta kr 500 i godtgjøring for utførelsen av sine verv.
3. Styret skal behandle alle søknader om godtgjøring/kompensasjon fra øvrige tillitsvalgte og aktive medlemmer. Styret behandler søknadene etter likebehandlingsprinsippet. Styret kan bare innvilge godtgjøring/kompensasjon når det finnes dekning i styrets eller gruppenes budsjetter. Søknader skal alltid sendes gjennom gruppene – som fremmer alle søknadene for styret.
4. Tillitsvalgte og medlemmer som av styret eller gruppene sendes på kurs/møter i regi av krets eller forbund – kan motta refusjon av nødvendige, dokumenterte utgifter – inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
5. Aktive medlemmer og medlemmer som har tillitsverv i Heidal Il, og med særlige utgifter – kan søke styret om kompensasjon for dokumenterte utgifter.
6. Styret og gruppenes utgifter til porto og rekvisita – dekkes gjennom egne budsjett.
7. Utgifter til engasjement av trenere på junior og seniornivå – dekkes gjennom gruppenes egne budsjetter.
8. Styret kan påskjønne personer som har gjort en stor innsats – etter innstilling fra gruppene. Påskjønnelse i form og størrelse fastsettes av styret – etter likebehandlingsprinsippet.

§ 7 INHABILITET

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
- når vedkommende selv er part i saken
- når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje i sidelinje så nær som søsken
- når vedkommende er gift med eller forlovet eller samboer med en part
- når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken
Likeså er tillitsvalgt, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.
Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

§ 8 STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12, NIFs straffebestemmelser.

§ 9 ÅRSMØTE

Idrettslagets øverste organ er årsmøte og årsmøtet blir avholdt i løpet av mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene og/eller annonsering via internet og plakater. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/ eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/ kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 10 LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt (e) dirigent (er). Dirigenten (e) behøver ikke være medlemmer av idrettslaget.

§ 11 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder og sekretær. Alle møtedeltagerne skriver under.
4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) leder, nestleder og kasserer
b) 6 styremedlemmer – ledere i gruppene
c) øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer
e) representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet og ved skriftlige valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordeling i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn. I grupper, utvalg, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§ 12 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne stemmegivningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinære årsmøter innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
- vedtak på årsmøtet i idrettslaget
- vedtak i styret i idrettslaget
- skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer
- krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller Idrettskrets
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om innkallingen av årsmøtet.

§ 14 STYRET

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
- iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
- oppnevne etter behov komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
- administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
- representere laget utad
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 GRUPPER / AVDELINGER

Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, eller etter innstilling fra styret, og som har til oppdrag å legge fram innstilling på kandidater til de øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Laget kan organiseres med grupper og/ eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/ avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
For grupper/ avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/ avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.
Økonomiske overføringer fra hovedlaget skal vurderes og justeres i forhold til gjennomførte aktiviteter i gruppene og/ eller i forhold til vedtatt budsjett.

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP I HEIDAL IDRETTSLAG

Æresmedlemmer utnevnes av hovedstyret etter forslag fra medlemmer. Det kreves 2/3 flertall.
Forslagene skal være skriftlige og begrunnes.
Som æresmedlem kan utnevnes personer som gjennom sin virksomhet på en særlig måte har bidratt til lagets drift og/ eller til fremme av idretten i Heidal.
Med medlemskapet skal følge ærespris og evigvarende frikort/ adgangstegn til alle sportslige arrangement i Heidal Idrettslag.
Alle æresmedlemmer fra Rindhovda Il, Heidal Il, Faukstad Il, Heidal Skilag og Heidal/Faukstad FK blir æresmedlemmer i det nye Heidal Idrettslag.
Det skal føres protokoll over æresmedlemmer.

 

Aktivitetskalender

April 2018
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30